Định dạng file 3D glTF là gì?

glTF là gì?

glTF (GL Transmission Format) là định dạng file dành cho mô hình và hoạt cảnh 3D, theo chuẩn JSON. Những người sáng lập đã miêu tả nó như thể “JPEG of 3D”.

glTF được kỳ vọng trở thành công cụ chuyển đổi trung gian hiệu quả, tối giản dung lượng mô hình 3D, giảm tải cho các ứng dụng sử dụng đang dùng WebGL  & APIs.

Hệ sinh thái glTF

 • Trình nạp của glTF là “khối động cơ” WebGL kết hợp các nền tảng: Three.js, BabylonJS, Cesium, PEX, xeogl, A-Frame
 • Thư viện glTF có sẵn cho những ngôn ngữ lập trình: JavaScript, Node.js, C++, C#, Java, Go, Rust, Haxe, Ada, TypeScript.
 • glTF converters đã có sẵn với các định dạng 3D trung gian phổ biến: COLLADA, FBX, OBJ, Assimp ( và có tool dành riêng cho Blender :glTF exporter )
 • Thư viện mô hình thiết kế 3D miễn phí tải về có sẵn ở  https://sketchfab.com/pattap
2016-gltf-jpeg-of-3d
Những định dạng thần thánh.3, h.264 jpeg, và tương lai là gltf cho kỷ nguyên 3D

Industry Support for glTF

Các lớp glTF

Một hoạt cảnh glTF gồm các phần sau:

 • Texture: phần màu sắc, “da thịt” bên ngoài của mô hình
 • Hình học: kết cấu, bao gồm các điểm, lưới, khung xương… của mô hình 3D

các lớp định dạng glTF 2.0

Ứng dụng của glTF

Application Status Description
Paint 3D by Microsoft status công cụ tạo và chỉnh sửa mô hình 3D miễn phí trên windows 10
Remix 3D by Microsoft status chia sẻ và tạo mẫu in 3D
Sketchfab status  nền tảng chia sẻ và mua bán mô hình 3D số một thế giới
WordPress (plugin) status Inline glTF renderer for WordPress
Archilogic status nền tảng 3D web dành cho kiến trúc và nội thất
Aspose.3D status File Format APIs cho các ứng dụng tạo, chia sẻ và chỉnh sửa 3D
Facebook status Use .glb files to create 3D Posts (bài viết 3D facebook)

 

Những phần mềm có khả năng “giao tiếp” với chuẩn glTF (thông qua Colada):

 • 3ds Max (ColladaMax)
 • Adobe Photoshop
 • ArtiosCAD
 • Blender
 • Bryce
 • Carrara
 • Cheddar Cheese Press (model processor)
 • Chief Architect Software
 • Cinema 4D (MAXON)
 • CityEngine
 • Clara.io
 • DAZ Studio
 • Delphi
 • E-on Vue 9 xStream
 • FreeCAD
 • FormZ
 • Houdini
 • iBooks Author
 • LightWave 3D (v 9.5)
 • MakeHuman
 • Maya (ColladaMaya)
 • MeshLab
 • Modo
 • OpenRAVE
 • Poser Pro (v 7.0)
 • Robot Operating System
 • Shade 3D (E Frontier, Mirye)
 • SketchUp (v 8.0) – KMZ file is a zip file containing a KML file, a COLLADA file, and texture images
 • Softimage|XSI
 • Strata 3D
 • Vectorworks
 • Visual3D Game Development Tool for Collada scene and model viewing, editing, and exporting
 • Wings 3D
 • Xcode (v 4.4+)

Game engines hỗ trợ glTF (thông qua Colada)

 • Ardor3D
 • Blender Game Engine
 • C4 Engine
 • CryEngine 2
 • EON Studio
 • FireMonkey
 • GamePlay
 • Godot
 • GLGE
 • Irrlicht Engine
 • OpenSimulator
 • Panda3d
 • SceneKit
 • ShiVa
 • Spring
 • Torque 3D
 • Turbulenz
 • Unigine
 • Unity
 • Vanda Engine
 • Visual3D Game Engine
 • Neoaxis 3d Game Engine
 • HPL Engine 1

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.